تقویم های ورزشی

شما می توانید از این بخش و موارد مربوط هر نوع تقویم ورزشی را مشاهد نمایید

تقویم ورزشی سنگ نوردی سه ماه سوم 97 کارگروه سنگنوردی

تقویم سه ماهه سوم کوهپیمایی کارگروه کوهپیمایی

تقویم نیمه دوم اعضای آزمایشی کارگروه اعضای آزمایشی

تقویم سه ماهه سوم صعود های ورزشی کارگروه صعود های ورزشی

تقویم سه ماهه سوم یخنوردی کارگروه یخنوردی و درای تولینگ

تقویم سه ماهه سوم دوچرخه سواری کارگروه دوچرخه سواری

برنامه شش ماهه روابط عمومی کارگروه روابط عمومی