تسلیت به آقای حامد کرامت

1397/06/31

تسلیت به آقای حامد کرامت بابت فوت پدر

باخبر شدیم دوست و همنورد گرامی
آقای حامد کرامت سوگوار پدر گرامیشان هستند
برای عزیز در گذشته آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی آرزومندیم


مطالب مرتبط